algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CROSSFIT FABRIEK 0492 GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 62198459

 

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overige overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of adviezen van opdrachten en diensten van CrossFit Fabriek 0492. De algemene voorwaarden worden altijd overlegd, zijn terug te vinden op www.crossfitfabriek.nl en worden op verzoek gratis toegezonden;

1.2. Indien de wederpartij zich heeft aangemeld via het “betalingssysteem” heeft de wederpartij door op de knop ‘AKKOORD ALGEMENE VOORWAARDEN’ te toetsen, ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden;

1.3. De gedrag- en huisregels van CrossFit Fabriek 0492, welke terug te vinden zijn op de site, maken deel uit van deze voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen door CrossFit Fabriek 0492 constant te respecteren;

 

Artikel 2. INTAKE

2.1. Voorafgaand aan het aangaan van een introductiecursus of abonnement voert CrossFit Fabriek 0492 een intakegesprek en wordt een gratis proefles aangeboden. De proefles is geheel vrijblijvend;

2.2. Wederpartij is verplicht een gezondheidsprofiel naar waarheid mede te delen. Het staat de wederpartij vrij om reden van privacy bepaalde informatie niet te verstrekken;

2.3. Indien door of vanwege wederpartij verstrekte (intake)informatie – naar achteraf blijkt – een verkeerd beeld is geschetst van de feitelijke situatie, is CrossFit Fabriek 0492 gerechtigd iedere overeenkomst met de wederpartij te ontbinden;

2.4. In prijsbladen, andere documenten en op internet vermelde hoeveelheden, bedragen, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden CrossFit Fabriek 0492 niet; 

 

Artikel 3. VERTROUWELIJKHEID / GEHEIMHOUDING

3.1. Inschrijving geschiedt via aanmelding in het “betalingssysteem”. Inschrijving geeft (nog) geen garantie dat een overeenkomst tussen CrossFit Fabriek 0492 en wederpartij zal ontstaan. Beiden partijen verbinden zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie, zowel voor, tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;

3.2. CrossFit Fabriek 0492 zal geen gegevens die door wederpartij aan haar ter beschikking zijn gesteld of waarvan CrossFit Fabriek 0492 tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennis heeft genomen, aan derden bekend maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of tenzij CrossFit Fabriek 0492 daarvoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij;

3.3. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen CrossFit Fabriek 0492 en de wederpartij plaatsvinden, worden eveneens als strikt vertrouwelijk beschouwd;

 

Artikel 4. OVEREENKOMSTEN

4.1. Alvorens een lidmaatschap (abonnement) tot stand komt, dient de wederpartij – in het kader van de veiligheid en gezondheid – een introductiecursus te volgen van 3 lessen mits de wederpartij kan aantonen een recent crossfit verleden te hebben. Na afronding van de introductiecursus beoordeelt CrossFit Fabriek 0492 of een lidmaatschap (abonnement) tot stand komt;

4.2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen;

4.3. CrossFit Fabriek 0492 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap en met inachtneming van de gedrag- en beroepsregels. CrossFit Fabriek 0492 verklaart tegenover de wederpartij de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht echter kan niet instaan voor het bereiken van een uiteindelijk resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen. CrossFit Fabriek 0492 heeft een inspanningsverplichting jegens wederpartij en géén resultaatverplichting;

4.4. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan worden beëindigd met een opzegtermijn van twee weken;

4.5. Wederpartij en CrossFit Fabriek 0492 komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatie- en betalingsvormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

4.6. Een lidmaatschap kan door CrossFit Fabriek 0492 – zonder opgaaf van reden – worden herroepen, mits binnen 5 werkdagen na aanvang van het abonnement;

Artikel 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1. CrossFit Fabriek 0492 is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij CrossFit Fabriek 0492;

5.2. Ieder lid dient zich zelf tijdig (maximaal één week van tevoren) in te plannen voor een les. Reservering van groepslessen kan slechts geschieden via het “betalingssysteem”. Voor iedere bijeenkomst geldt een beperkt aantal deelnemers (vol=vol);

5.3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het CrossFit Fabriek 0492 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CrossFit Fabriek 0492 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CrossFit Fabriek 0492 zijn verstrekt, heeft CrossFit Fabriek 0492 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten tegen de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen;

5.4. Op officiële of erkende feestdagen mag CrossFit Fabriek 0492 de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen;

5.5. CrossFit Fabriek 0492 behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van CrossFit Fabriek 0492 te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit Fabriek 0492 te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook;

Artikel 6. ABONNEMENTSVORMEN en LESSEN

6.1. De abonnementsvormen van CrossFit Fabriek 0492 zijn gebaseerd op een wekelijkse cyclus. De wederpartij gaat een abonnement aan voor een vooraf overeengekomen aantal lessen per cyclus;

6.2. Het is niet mogelijk om niet afgenomen lessen mee te nemen naar de daarop volgende weken en er bestaat ook geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook;

6.3. Aanmelden via “betalingssysteem” (inplannen van een les) kan tot 1 uur voor aanvang van de les. Bij een verhindering dient de wederpartij uiterlijk vier uur voorafgaand aan de les zich uit te plannen. Bij niet tijdig uitplannen wordt een les afgeschreven;

6.4. De wederpartij mag niet meer dan 1 les per kalenderdag inplannen;

6.5. CrossFit Fabriek Teens kent tijdens de schoolvakantie een zomerstop van zes (6) weken en incasseert daarom bij deze abonnementen 11 maanden (in juli zal niet worden geïncasseerd). Daarnaast vervallen de lessen tijdens de carnavalsvakantie (1 week) kerstvakantie (1 week) en meivakantie (1 week) waarbij men geen recht heeft op restitutie of compensatie;

6.6. CrossFit Fabriek zwangerschapscursus behelst een periode van 8 weken. Verzuim, ziekte of verhindering geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de gelden of ontbinding van de overeenkomst;

 

Artikel 7 BETALING

7.1. Betaling van het lidmaatschap geschiedt via automatische incasso tenzij anders afgesproken;

7.2. Overige betalingen – waaronder aanschaf producten of cursussen – geschieden met behulp van de in het “betalingssysteem” vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende bank van toepassing;

7.3. De kosten voor een lidmaatschap worden jaarlijks (in januari) geïndexeerd;

7.4. Betaling van het lidmaatschap dient te geschieden per maand vooruit via automatische incasso. Wanneer de kosten voor het lidmaatschap niet zijn voldaan, blokkeert “betalingssysteem” automatisch de mogelijkheid tot inplannen waardoor wederpartij niet kan deelnemen aan een les;

7.5. Indien de wederpartij geen gebruik maakt van het recht tot volgen van de (sport) activiteiten van CrossFit Fabriek 0492 vindt geen restitutie van de contributie plaats;

Artikel 8. HERROEPINGSRECHT, ANNULERING en RETOURZENDEN met MODELFORMULIER bij aankopen via WEBSITE

8.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat het product bij de wederpartij (of derden zoals de buren) is afgeleverd en wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is (herroepingstermijn). Dit recht vervalt indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen;

8.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de wederpartij middels het modelformulier voor herroeping CrossFit Fabriek 0492 op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen;

8.3. Het modelformulier is terug te vinden op www.crossfitfabriek.nl;

8.4. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt, met on-verbroken zegel en/of sealing, in originele verpakking, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 14 dagen na de herroeping aan CrossFit Fabriek 0492 aanbiedt, dan draagt CrossFit Fabriek 0492 zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product;

8.5. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij;

8.6. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door CrossFit Fabriek 0492 ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door CrossFit Fabriek 0492 ten gevolge van de annulering geleden schade;

8.7. Zaken die een op maat of speciale bestelling betreffen, vallen niet onder de regeling en worden niet teruggenomen.


Artikel 9. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

9.1. In beginsel streeft CrossFit Fabriek 0492 ernaar om bestellingen die voor 17:00 uur ’s middags op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard;

9.2. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, worden de goederen de opvolgende dag wederom aangeboden. In beide gevallen wordt een notitie achtergelaten met de melding dat de levering kan worden opgehaald op het postkantoor;

9.3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende  voorwaarden gelden;

9.4. Wederpartij dient de bij CrossFit Fabriek 0492 gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren. Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door CrossFit Fabriek 0492 opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij;

 

Artikel 10. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/ OPSCHORTING

10.1. CrossFit Fabriek 0492 behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schendig van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling;

10.2. Voorts is CrossFit Fabriek 0492 bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

 

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. CrossFit Fabriek 0492 is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of grove schuld;

11.2. CrossFit Fabriek 0492 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;

11.3. De aansprakelijkheid van CrossFit Fabriek 0492 voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro);

11.4. Indien wederpartij tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voor CrossFit Fabriek 0492 voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting het niet deugdelijke product kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken product;

11.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CrossFit Fabriek 0492 aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan CrossFit Fabriek 0492 toegerekend kunnen worden;

– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

11.6. CrossFit Fabriek 0492 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

11.7. De wederpartij is geheel en alleen aansprakelijk voor schade die hij of zij door schuld of opzet (waaronder ook nalatigheid) toebrengt aan derden, aan de apparatuur van CrossFit Fabriek 0492 of aan andere eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van CrossFit Fabriek 0492 of van derden in de ruimste zin des woord;

Artikel 12. OVERMACHT

12.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;

12.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CrossFit Fabriek 0492 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CrossFit Fabriek 0492 niet in staat is haar verplichtingen na te komen;

 

Artikel 13. RECLAMES

13.1. Klachten dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking van de klacht te worden gemeld aan CrossFit Fabriek 0492. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. CrossFit Fabriek 0492 zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CrossFit Fabriek 0492 in staat is adequaat te reageren;

13.2. Indien een klacht gegrond is, zal CrossFit Fabriek 0492 de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

13.3. Reclameren is niet mogelijk indien:

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van CrossFit Fabriek 0492;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens CrossFit Fabriek 0492 (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

Artikel 14. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 15. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

15.1. De vestigingsplaats van CrossFit Fabriek 0492 is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens CrossFit Fabriek 0492 moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
15.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van CrossFit Fabriek 0492 is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
15.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en CrossFit Fabriek 0492 gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

15.4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel;

15.5. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;